کارکنان و شرح وظایف

    

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

دکتر عبدالحسین بغلانی

مدیر طرحهای عمرانی

اعمال مدیریت بر عملکرد پرسنل و پروژه های عمرانی و وضعیت مالی و اعتباری پروژه ها و قرارداد ها و سایر امور حوزه طرحهای عمرانی دانشگاه

۲

مهندس حسین حسنی

رئیس گروه نظارت بر طرحهای عمرانی

نظارت و کنترل عملکرد پرسنل – کنترل وضعیت پروژه ها و اعتبارات آنها کنترل نهایی طرح و نقشه ها و عملکرد مشاوران و پیمانکاران -کنترل نهایی صورت وضعیتها

۳

مهندس شاهرخ شجاعی

کارشناس عمرانی  و مسئول امور قراردادها

انجام مراحل برگزاری مناقصات- عقد قراردادها - پیگیری امورات اداری پروژه ها – انجام امورات کارپردازی

۴

مهندس علی اکبر نعمت الهی

کارشناس سازه

نظارت و کنترل نقشه ها و طرح سازه ای پروژه ها و هماهنگی با مشاوران جهت طراحی سازه پروژه ها - کنترل صورت وضعیتها

۵

مهندس روح اله رمضانی

کارشناس تأسیسات

نظارت و کنترل نقشه ها و محاسبات سیستم های تأسیساتی پروژه ها و هماهنگی با مشاوران جهت طراحی تأسیسات – کنترل صورت وضعیتها

۶

خانم مهندس نگار باقری فرد

کارشناس معماری

نظارت و کنترل طرح و نقشه های پروژه ها هماهنگی با مشاوران جهت طراحی معماری پروژه ها

۷

آقای شهرام حیدری

مسئول دفتر

انجام امورات دفتری و مکاتبات و تماس ها -هماهنگی برگزاری جلسات

۸

آقای امین ایمانی راد

کارپردازی

انجام امورات کارپردازی و ثبت سفارشات خرید و انجام مراحل تأمین و خرید مصالح

۹

آقای امین ناصری

راننده

انجام خدمات رانندگی و حمل و نقل