دکتر عبدالحسین بغلانی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

فاکس ۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

پست الکترونیکی

Baghlani@sutech.ac.ir